Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter för hamnarna

1. LAMK upplåter enligt nedan gällande ordningsföreskrifter hamn- och uppläggningsplatser med därtill hörande serviceanordningar till den som blivit medlem och tilldelats en båtplats i de anläggningar som tillhör klubben.

2. Avgifter utgår enligt de taxor som bestämts vid årsmöte och betalas in senast angivet datum.

3. Det åligger båtägarna:

 • Att väl vårda samt aktsamt använda hamnens anläggningar
 • Att iaktta god ordning i klubbens anläggningar
 • Att all trafik inom hamnområdet sker varsamt
 • Att anmäla ändringar av adress och ägarförhållanden till LAMK
 • Att ha båten betryggande ansvarsförsäkrad
 • Att kontakta hamnkommittén om man använder bryggel mer än ett dygn och betala för sin förbrukning enligt gällande taxa
  Att tömma och lämna miljöfarligt avfall på klubbens miljöstationer

4. Det är förbjudet:

 • Att utan styrelsens medgivande upplåta eller hyra ut båtplatsuppläggningsplats eller båtbod
 • Att i båtbod huvudsakligen förvara andra material än det som är förknippade med båtliv liksom eldfarliga eller miljöfarliga produkter som inte direkt kan kopplas till båtvård.
 • Att använda elektriska element eller andra elförbrukare som inte direkt kan kopplas till båtvård utan särskilt tillstånd
 • Att förorsaka hinder för trafiken i klubbens anläggningar
 • Att själv manövrera kranar och vinschar utan tillstånd av hamnkommittén
 • Att parkera på andra ställen än anvisad plats
 • Att bygga egna bryggor eller förtöjningsplatser utan tillstånd

5. Beträffande ansvarsskyldighet har LAMK ingen ersättningsskyldighet till händelse som kan drabba båtägarens båt eller andra tillhörigheter på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak. Finns flera ägare till samma båt ska detta finnas med i medlemsavtalet. Om en båt ligger kvar i hamnen eller på uppläggningsplats efter att ägaren utträtt ur klubben har hamnledningen rätt att på båtägarens bekostnad undanskaffa båten. Det är klubbens ansvar att båtplatser kan utnyttjas från 25 april till och med 31 oktober

6. Det åligger båtägare:

Att hålla förtöjningsändar och annat material i fullgott skick
Att ansvara för att boj och bommar är i god kondition
Att förtöja enligt anvisning
Att byta båtplats om hamnledningen anmodar detta
Att omedelbart åtgärda om båten sjunker eller ligger i marvatten
Att omedelbart anmäla skador till hamnkommittén

7. Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter är hamnledningen berättigad att omedelbart häva avtal och/eller på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som situationen påkallar