Miljöregler & avfallsplan

  MILJÖPOLICY 

 

Miljöregler och Avfallsplan

Ljusne-Ala Motorbåtsklubb

Antagen vid LAMK´s årsmöte 2015-02-17

Uppdaterad vid LAMK´s årsmöte 2020-02-04

Miljöreglerna och avfallsplanen har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbeten.

Miljöreglerna och avfallsplanen skall följas av alla medlemmar

i Ljusne-Ala Båtklubb (LAMK) och är en del av båtklubbens miljöpolicy.

Miljöregler

Följande regler ska följas av klubben och dess medlemmar:

· Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast för området godkända båtbottenfärger och andrakemikalier får användas.

· Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Detsamma gäller även andra miljöfarliga vätskor. Uppsamling måste ske och tömning göras på i första hand återvinningscentral eller klubbens miljöstation.

· Vid bortskrapning av miljöfarlig bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas i första hand på återvinningscentralen eller klubbens miljöstation, efter att ha kontaktat hamnkapten/styrelsen!

· Vid vinterförvaring av båten ska förebyggande åtgärder vidtas för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.

· Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av miljöfarliga båtbottenfärger.

Avfallsplan

Följande regler för avfallshantering ska följas av klubben och dess medlemmar:

· Varje medlem är själv ansvarig för alla kemikalier, drivmedel och andra miljöfarliga ämnen som medlemmen tar med sig till klubbens område och hamn, och ska själv se till att de hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt. Eventuella rester ska efter användning tas om hand enligt gällande regler och på ett miljömässigt korrekt sätt.

· Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i klubbens soptunnor eller i egen soptunna hemma. Om klubbens soptunnor är fulla ska medlemmarna ta med sig sina sopor hem.

· Klubben har inga sopkärl eller andra uppsamlingskärl e.d. för grovsopor eller miljöfarliga ämnen. Klubbens soptunnor är bara till för hushållssopor. Grovsopor och miljöfarliga ämnen får inte lämnas vid klubbens soptunnor.

· Miljöfarliga ämnen får inte efter användning lämnas kvar på klubbens område och hamn.

· Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i första hand till återvinningscentral eller klubbens miljöstation.

· Klubbens medlemmar ska hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen som brygg platsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.

· Tömning av toalettavfall i vattnet är förbjudet från och med 2015. Tömning i hamnen är absolut förbjudet! Använd sugtömning på vår sugstation i Ala om du har septiktank i båten.

· Skrotbåtar skall forslas bort av ägare.

ÅTERVINNINGSSTATIONER I NÄROMRÅDET

SÖDERHAMN

Alavägen Ljusne

Smedsvägen Ljusne

ICA Nyplan Sandarne

Strandgatan Stugsund

Söderala Flöjeln Söderala

Cityparkeringen/Busstorget Söderhamn

E-center Söderhamn

Vallvik Torget Vallvik

ÅTERVINNINGSCENTRAL/DEPONIER

Långtå, Söderhamn

AVFALLSHANTERINGSPLAN

Uppgifterna har sammanställts inför säsongen 2020 och kommer att revideras senast 2024

Hamnens/klubbens namn Ljusne-Ala Motorbåtsklubb

Adress

c/o Tony Högkvist Läsarvägen 2 826 75 Ljusne

Hamnens lokalisering om annan än ovan Ljusne, Lotsvägen / Nyhamn, Ala

Uppgiftslämnare, namn, telefon och e-

postadress Hans-Jörgen Alsing 073–0480116 hjalsing@gmail.com

Person utsedd att genomföra

avfallshanteringsplanen, namn, telefon

och e-postadress Hans-Jörgen Alsing 073–0480116 hjalsing@gmail.com

Person som kan kontaktas rörande den

dagliga verksamheten, namn, telefon och

e-postadress: Björn Stabo, 070-2236732     stabobjorn@gmail.com

Antal hemmahamnsbåtar 87 / 53

Antal gästplatser Inga

Gästande båtar per år (uppskattning) Inga

Antal vinteruppläggningsplatser 51 i båthus / 50 i båthus 25 utomhus

Hur har uppskattningen skett av årliga

mängder av aktuella avfallsslag Via fakturor samt besiktning/uppskattning

Framtida förändringar av betydelse för

avfallsmottagningen

Förfarande för samråd med hamnens

användare och övriga berörda Medlemsmöten

Klubbens/hamnens/uppläggningsplatsens

regler anger att följande avfallsslag ska

tas om hand individuellt av båtägarna Hushållssopor om klubbens soptunnor är fulla. Grovsopor och miljöfarliga ämnen samt avfall efter reparations- eller underhållsarbeten.

Uppskattade årliga mängder avfall som kommer att tas emot (Nej anges om avfallsslaget inte tas emot)

Avfallsslag Årsmängd Typ av anordning Kapacitet Hämtas av / töms till

Vanliga sopor

(=osorterade/restfraktion) 5000 L 5 Soptunnor 550 L Kommunen / Deponi Långtå

Metallförpackningar Nej

Glasförpackningar Nej

Småbatterier Nej

Mat och komposterbart Nej

Toaavfall till utslagsvask 1500 L Tank 3000L Sugbil

Mjuka plastförpackningar Nej

Hårda plastförpackningar Nej

Pappersförpackningar Nej

Olja 100 L Dunkar / Fat 100 L Medlemmar / Deponi

Oljehaltigt avfall (ex

förpackning, beg.

oljefilter) 40 L Fat 100 L Medlemmar / Deponi

Lösningsmedel 40 L Burkar flaskor 100 L Medlemmar / Deponi

Färgrester 50 L Burkar 100 L Medlemmar / Deponi

Startbatterier, bly 10 st. Pallplats 20st Medlemmar / Deponi

El- och elektronik Nej

Lysrör Nej

Glödlampor Nej

Övrigt farligt avfall Nej

Tidningar Nej

Hamnens användare informeras om avfallsmottagningen på följande sätt Skyltar med beskrivning av förfarandet vid avlämning Medlemsmöten

För att göra avlämningen av avfall från

båtarna enkel, har följande åtgärder

vidtagits Soptunnor vid bryggorna. Information på anslagstavla

Underskrift av behörig firmatecknare

__________________________________________________

Björn Stabo