Stadgar

Stiftas den 15/9 1951. Antagna vid årsmöte den 26 januari 1984 Reviderade vid årsmöte

1 KLUBBENS ÄNDAMÅL OCH SYFTE

 • 1 Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet
 • 2 Att verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap
 • 3 Att tillvarata medlemmars intressen och främja båtlivets verksamheter
 • 4 Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer
 • 5 Att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet
 • 6 Att genom aktivt engagemang föra medlemmars talan i båtpolitiska frågor
 • 7 Att ha hand om skötsel av båtklubbens ägda och arrenderade markområden, byggnader, bryggor mm

2 MEDLEMSKAP

2.1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING

Medlem inväljes av styrelsen efter ansökan och erläggande av fastställda avgifter. Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Information om att ny medlem har antagits bör delges övriga medlemmar på lämpligt sätt.

2.2 MEDLEMSKATEGORIER

 1. Enskild vuxen medlem
 2. Enskild ungdomsmedlem
 3. Familjemedlem
 4. Övrig medlem
 5. Hedersmedlem

Familjemedlemskap innebär att hela familjen har samma bostadsadress samt att medlemmarna i familjen är registrerade i klubben. Ungdomsmedlemmar definieras enligt SBU:s regler och är befriade från inträdesavgift.

Ungdomsmedlemskap berättigar ej automatiskt till kaj- eller slipsplats men kan tilldelas efter prövning av styrelsen. Den som varit ungdomsmedlem de tre sista åren före sin 19 årsdag äger rätt till seniormedlemskap utan inträdesavgift efter ansökan till styrelsen. För övrigt är det styrelsen som beslutar om kategoritillhörighet.

Övrig medlem är befriad från inträdesavgift och äger inte rätt till kaj- eller slipplats eller registrering av båt

2.3 HEDERSMEDLEMSKAP

Till hedersmedlem utser årsmöte på styrelsens förslag den eller de medlemmar som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Hedersmedlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och arbetsplikt.

2.4 RÄTTIGHETER

Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet men berättigar i sig inte till sommar eller vinterplats för medlems båt på båtklubbens anläggningar. Däremot är medlemskap en förutsättning för att sådan plats ska kunna tilldelas.

2.5 SKYLDIGHETER

Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt samt ha sin båt ansvarsförsäkrad.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt.

2.6 UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen eller muntligen meddela detta till klubbens styrelse.

Medlem, som inte inom en månad efter avisering från kassören erlagt föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.7 UTESLUTNING

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben, att dess anseende äventyras, som motverkar klubbens syften, som skadar klubbens intressen, eller som inte fullgör stadgade skyldigheter. Kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Till möte, som skall avgöra i föregående stycke angiven uteslutning, skall medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse där det tydligt framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas.

Till medlem som föreslagits till uteslutning, skall, förutom i föregående stycke angiven kallelse, även lämnas skriftlig motivering för den ifrågasatta uteslutningen.

Uteslutning av i denna punkt nämnt slag skall rapporteras till båtförbundet. Medlem, som således uteslutits av klubbmöte och inte anser sig kunna godta dess beslut kan överklaga detta hos förbundet inom 3 veckor

3 BESLUTANDE INSTANSER

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållen föreningsmöten. Se §8.

4 VERKSAMHETSÅR

Båtklubbens verksamhets- räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

5 AVGIFTER

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

När det gäller klubbens avgifter till förbund och SBU har SBU fr.o.m. 2001 infört familjemedlemskap, som debiteringsunderlag vid inrapportering. Därvid skall antalet vuxna och barn i familjen redovisas så att omfattningen av totala antalet båtlivsutövare skall bli riktigt.

6 ARBETSPLIKT

6.1 Arbetet med underhåll av varv, hamn och byggnader ombesörjes av den medlem som har brygg- uppläggningsplats eller båthus genom arbetsplikt.

6.2 Antalet arbetstimmar för denna arbetsplikt samt avgift för ej utförda arbetstimmar bestämmes vid klubbens årsmöte efter förslag till styrelsen av hamncheferna i samband med budgetarbetet.

6.3 Medlem, som av någon anledning ej själv kan göra sin arbetsplikt kan skaffa ersättare i sitt ställe.

6.4 Medlem, som är skyldig att göra arbetsplikt men ej fullgjort denna inom bestämd tid debiteras med antal timmar enligt avgift som fastställts enligt 6.2.

6.5 Pensiomärer gör arbetsplikt efter förmåga och överenskommelse med styrelse/hamnchef.

6.6 Styrelsen äger rätt att för ett år i taget befria medlem som på annat sätt jobbar för klubben från arbetsplikt.

7 FÖRENINGSMÖTEN

7.1 Årsmöte hålls årligen under februari månad.

7.2 Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad.

7.3 Kallelse till årsmöte meddelas senast en vecka i förväg.

7.4 styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgänglig minst en vecka före årsmötet.

7.5 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Kassaberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår
 12. Motioner till årsmötet
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga val
 17. Skrivelser och rapporter
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

7.6 Övriga ordinarie föreningsmöten bör vara ett vår- och ett höstmöte. Med kallelse minst en vecka före.

7.7 Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner detta påkallat eller om revisorer eller minst 1/10 av klubbens medlemmar gör en begäran om detta.

7.8 Varje medlem som fyllt 16 år och betalt gällande avgifter har rösträtt på möte. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats. Rösträtten är personlig och röstning med fullmakt medges enbart vid speciella omständigheter. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten omröstning. Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet. Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning. Vid familjemedlemskap gäller en röst per kajplats.

8 STYRELSE OCH FÖRVALTNING

8.1 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH VAL

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av följande ledamöter:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Vice sekreterare
 • Kassör
 • Suppleanter (2 st)

Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga väljs för en tid av två år på så sätt att sekreterare, vice ordförande och en suppleant vid årsmöte med jämt årtal och övriga vid udda årtal. Styrelsen skall bestå av udda antal ledamöter.

8.2 STYRELSENS SKYLDIGHETER

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behov påkallat, dock minst sex gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och utarbeta arbetsbeskrivning där det är påkallat
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa
 • Representera klubben
 • Förvalta klubbens egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare.
 • Besluta om antagning av ny medlem
 • På föreningsmöten föredra av mötet fattade beslut

Ordförande skall opartiskt leda såväl styrelsen som klubbens möten, justera protokoll, tillse att alla beslut verkställs och att stadgarna efterlevs samt vid behov representera klubben.

Sekreterare skallombesörja klubbens korrespondens, utfärda kallelser till möten och vid dessa och styrelsens möten föra noggranna protokoll.

Kassören skall föra fullständig matrikel över medlemmarna, uppbära alla avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa samt föra noggranna räkenskaper och göra bankinsättningar av de medel som ej behövs för löpande utgifter. Aktuell kassa rapport skall föredras vid varje styrelse och föreningsmöte.

Till varje styrelsemöte kallas hamnkommittéernas sammankallande som har yttranderätt men ej rösträtt.

Suppleant har också yttranderätt men ej rösträtt då vederbörande inte tjänstgör för ordinarie ledamot

8.3 FIRMATECKNING

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

8.4 ARBETSUTSKOTT

Styrelsen kan utse ett arbetsutskott som består av högst tre ledamöter.

9 REVISORER

9.1 Båtklubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.

9.2 Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna senast 10 januari.

9.3 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet

10 VALBEREDNING

10.1 Valberedningen består av tre ledamöter, valda av årsmöte för en tid av ett år. En av ledamöterna utses av årsmötet att vara beredningens sammankallande. Ledamot av styrelse eller revisor kan inte ingå i valberedningen. Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte så att ett genomarbetat förslag till val kan föreläggas.

10.2 Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

11 STANDERT

Båtklubbens standert kan tilldelas förtjänta personer eller organisationer efter beslut av styrelsen.

12 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

12.1 Hamnarna kan var för sig ha enskilda ordningsföreskrifter om dessa inte strider mot klubbens stadgar.

12.2 Budgetarbetet bedrives enligt följande:

Berörda kommittéer utarbetar förslag till kommande års utgifter som sammanställs av kassören och presenteras vid budgetgenomgång med respektive kommitté senast november månads utgång. Budgeten läggs därefter av styrelsen som ett förslag till årsbudget för årsmötesbehandling.

12.3 Klubbens funktionärer välj på ett års mandat.

12.4 Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid upptagning och sjösättning.

13 STADGEÄNDRING

Föreligger stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen anses vara omedelbart justerad.

14 BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING

Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltig fattas med ¾ majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten.

I kallelse till dessa skall anges att förslag om klubbens upplösning föreligger.

I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla ett ändamål som gagnar fritidsbåtslivet på verksamhetsorten. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.