Miljöpolicy

LJUSNE-ALA MOTORBÅTSKLUBB

Antagen vid LAMK´s årsmöte 2015-02-17

Uppdaterad vid LAMK´s årsmöte 2023-02-14

Båtklubbens syfte och mål

Ljusne-Ala Motorbåtsklubb (LAMK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1951 har enligt föreningens stadgar till uppgift att:

Lokalt främja båtlivet Att verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap Att tillvarata medlemmars intressen och främja båtlivets verksamheter.
Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
Att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet.
Att genom aktivt engagemang föra medlemmars talan i båtpolitiska frågor.
Att ha hand om skötsel av båtklubbens ägda och arrenderade markområden, byggnader, bryggor mm.

Miljöpolicyns syfte och mål

För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten, och åtgärder vidtas för att minska denna belastning på miljön. Lagar och regler ska vara miniminivå. Allt miljöarbete i klubben ska styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Miljöpolicyns innehåll

Ljusne-Ala Båtklubb och dess medlemmar ska:

· Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram, samt genom att följa gällande miljölagstiftning.

· Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten och vid användning av den egna båten (t.ex. drivmedel, bottenfärger).

· Följa klubbens och kommunens regler vid omhändertagande av avfall.

· Sprida information till medlemmarna om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att LAMK:s ambitioner och mål avseende miljöförbättring ska få genomslag.

· Verka för ökad sopsortering i den utsträckning som är miljömässigt motiverad.

Som medlem i Ljusne-Ala Båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan.

Uppdatering av miljöpolicyn

LAMK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov