Miljöregler & avfallsplan

Miljöregler och Avfallsplan

Ljusne-Ala Motorbåtsklubb

 Antagen vid LAMK´s årsmöte 2015-02-17

Uppdaterad vid LAMK´s vårmöte 2017-05-23

Miljöreglerna och avfallsplanen har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbeten. Miljöreglerna och avfallsplanen skall följas av alla medlemmar i Ljusne-Ala Båtklubb (LAMK) och är en del av  båtklubbens miljöpolicy.

Miljöregler

Följande regler ska följas av klubben och dess medlemmar:

 • Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas.
 • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Detsamma gäller även andra miljöfarliga vätskor. Uppsamling måste ske och tömning göras på miljöstation.
 • Vid bortskrapning av miljöfarlig bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas på miljöstation.
 • Vid vinterförvaring av båten ska förebyggande åtgärder vidtas för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
 • Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av miljöfarliga båtbottenfärger.

Avfallsplan

Följande regler för avfallshantering ska följas av klubben och dess medlemmar:

 • Varje medlem är själv ansvarig för alla kemikalier, drivmedel och andra miljöfarliga ämnen som medlemmen tar med sig till klubbens område och hamn, och ska själv se till att de hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt. Eventuella rester ska efter användning tas om hand enligt gällande regler och på ett miljömässigt korrekt sätt.
 • Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i klubbens soptunnor eller i egen soptunna hemma. Om klubbens soptunnor är fulla ska medlemmarna ta med sig sina sopor hem.
 • Klubben har inga sopkärl eller andra uppsamlingskärl e.d. för grovsopor eller miljöfarliga ämnen. Klubbens soptunnor är bara till för hushållssopor. Grovsopor och miljöfarliga ämnen får inte lämnas vid klubbens soptunnor.
 • Miljöfarliga ämnen får inte efter användning lämnas kvar på klubbens område och hamn.
 • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas på miljöstation.
 • Klubbens medlemmar ska hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen som bryggplatsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner.
 • Tömning av toalettavfall i vattnet är förbjudet från och med 2015. Tömning i hamnen är absolut förbjudet! Använd sugtömning på vår sugstation i Ala  om du har septiktank i båten.
 • Skrotbåtar skall forslas bort av ägare.

Miljöstationer i närområdet

Söderhamn

Alavägen Ljusne
Smedsvägen Ljusne
ICA Nyplan Sandarne
Strandgatan Stugsund
Söderala Flöjeln Söderala
Cityparkeringen/Busstorget Söderhamn
E-center Söderhamn
Vallvik Torget Vallvik

Deponier

Långtå, Söderhamn

AVFALLSHANTERINGSPLAN

Uppgifterna har sammanställts inför säsongen 2015 och kommer att revideras senast 2019.

Hamnens/klubbens namn Ljusne-Ala Motorbåtsklubb
Adress c/o Siv Pettersson
Abrahambäckgatan 13D
826 39 Söderhamn
Hamnens lokalisering om annan än ovan Ljusne,Lotsvägen / Nyhamn, Ala
Uppgiftslämnare, namn, telefon och e- postadress Hans-Jörgen Alsing 073-0480116

hans-jorgen.alsing@soderhamn.com

Person utsedd att genomföra avfallshanteringsplanen, namn, telefon och e-postadress Hans-Jörgen Alsing 073-0480116

hans-jorgen.alsing@soderhamn.com

Person som kan kontaktas rörande den dagliga verksamheten, namn, telefon och e-postadress Tony Högkvist  070-5578847
tony.hogkvist@soderhamn.com
Antal hemmahamnsbåtar          87  /  53
Antal gästplatser Inga
Gästande båtar per år (uppskattning) Inga
Antal vinteruppläggningsplatser 47 i båthus / 50 i båthus / 25 utomhus
Hur har uppskattningen skett av årliga mängder av aktuella avfallsslag Via fakturor samt besiktning/uppskattning
Framtida förändringar av betydelse för avfallsmottagningen Ny suganläggning för septitankar har installerats i Nyhamn, Ala
Förfarande för samråd med hamnens användare och övriga berörda Medlemsmöten
Klubbens/hamnens/uppläggningsplatsens regler anger att följande avfallsslag ska

tas om hand individuellt av båtägarna

Hushållssopor om klubbens soptunnor är fulla. Grovsopor och miljöfarliga ämnen samt avfall efter reparations- eller underhållsarbeten.

Uppskattade årliga mängder avfall som kommer att tas emot (Nej anges om avfallsslaget inte tas emot)

Avfallsslag Årsmängd Typ av anordning Kapacitet Hämtas av /
töms till
Vanliga sopor (=osorterade/restfraktion)   5000 L   5 Soptunnor    550 L   Kommunen /

Deponi Långtå

Metallförpackningar   Nej
Glasförpackningar   Nej
Småbatterier   Nej
Mat och komposterbart   Nej
Toaavfall till utslagsvask   Nej
Mjuka plastförpackningar   Nej
Hårda plastförpackningar   Nej
Pappersförpackningar   Nej
Olja   100 L   Dunkar / Fat   100 L   Medlemmar / Deponi
Oljehaltigt avfall (ex för- packning, beg oljefilter)   40 L   Fat   100 L   Medlemmar /
Deponi
Lösningsmedel   40 L   Burkar flaskor   100 L   Medlemmar / Deponi
Färgrester   50 L   Burkar   100 L   Medlemmar / Deponi
Startbatterier, bly   10 st   Pallplats   20st   Medlemmar / Deponi
El- och elektronik   Nej
Lysrör   Nej
Glödlampor   Nej
Övrigt farligt avfall   Nej
Tidningar   Nej
Hamnens användare informeras om avfallsmottagningen på följande sätt
 1. Skyltar med beskrivning av förfarandet vid avlämning
 2. Medlemsmöten
För att göra avlämningen av avfall från båtarna enkel, har följande åtgärder vidtagits
 1. Soptunnor vid bryggorna.
 2. Information på anslagstavla

Underskrift av behörig firmatecknare

__________________________________________________

Tony Högkvist