Miljöregler & avfallsplan

  MILJÖPOLICY 

 

LJUSNE-ALA MOTORBÅTSKLUBB 

 Antagen vid LAMK´s årsmöte 2015-02-17 

Uppdaterad vid LAMK´s årsmöte 2019-02-05 

 

Båtklubbens syfte och mål 

Ljusne-Ala Motorbåtsklubb (LAMK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1951 har enligt föreningens stadgar till uppgift att: 

Lokalt främja båtlivet
Att verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap
Att tillvarata medlemmars intressen och främja båtlivets verksamheter
Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer
Att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet
Att genom aktivt engagemang föra medlemmars talan i båtpolitiska frågor
Att ha hand om skötsel av båtklubbens ägda och arrenderade markområden, byggnader, bryggor mm. 

Miljöpolicyns syfte och mål 

 

För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten, och åtgärder vidtas för att minska denna belastning på miljön.
Lagar och regler ska vara miniminivå.
Allt miljöarbete i klubben ska styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. 

 

Miljöpolicyns innehåll 

Ljusne-Ala Båtklubb och dess medlemmar ska: 

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram, samt genom att följa gällande miljölagstiftning. 

 

 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten och vid användning av den egna båten (t.ex. drivmedel, bottenfärger). 

 

 • Följa klubbens och kommunens regler vid omhändertagande av avfall. 

 

 • Sprida information till medlemmarna om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att LAMK:s ambitioner och mål avseende miljöförbättring ska få genomslag. 

 

 • Verka för ökad sopsortering i den utsträckning som är miljömässigt motiverad. 

 

Som medlem i Ljusne-Ala Båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan. 

 

Uppdatering av miljöpolicyn  

LAMK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov. 

 

Miljöregler och Avfallsplan 

 Ljusne-Ala Motorbåtsklubb 

  

Antagen vid LAMK´s årsmöte 2015-02-17 

Uppdaterad vid LAMK´s årsmöte 2019-02-05 

 

Miljöreglerna och avfallsplanen har som mål att minska 
medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbeten. 

Miljöreglerna och avfallsplanen skall följas av alla medlemmar 

i Ljusne-Ala Båtklubb (LAMK) och är en del av båtklubbens miljöpolicy. 

 

Miljöregler 

 

Följande regler ska följas av klubben och dess medlemmar: 

 

 • Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel. Endast för området godkända båtbottenfärger och andrakemikalier får användas. 

 

 • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Detsamma gäller även andra miljöfarliga vätskor. Uppsamling måste ske och tömning göras på i första hand återvinningscentral eller klubbens miljöstation. 

 

 • Vid bortskrapning av miljöfarlig bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas i första hand på återvinningscentralen eller klubbens miljöstation.    

 

 • Vid vinterförvaring av båten ska förebyggande åtgärder vidtas för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus. 

 

 • Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av miljöfarliga båtbottenfärger. 

 

Avfallsplan 

 

Följande regler för avfallshantering ska följas av klubben och dess medlemmar: 

 

 • Varje medlem är själv ansvarig för alla kemikalier, drivmedel och andra miljöfarliga ämnen som medlemmen tar med sig till klubbens område och hamn, och ska själv se till att de hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt. Eventuella rester ska efter användning tas om hand enligt gällande regler och på ett miljömässigt korrekt sätt. 

 

 • Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i klubbens soptunnor eller i egen soptunna hemma. Om klubbens soptunnor är fulla ska medlemmarna ta med sig sina sopor hem. 

 

 • Klubben har inga sopkärl eller andra uppsamlingskärl e.d. för grovsopor eller miljöfarliga ämnen. Klubbens soptunnor är bara till för hushållssopor. Grovsopor och miljöfarliga ämnen får inte lämnas vid klubbens soptunnor. 

 

 • Miljöfarliga ämnen får inte efter användning lämnas kvar på klubbens område och hamn. 

 

 • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtägare källsorteras och lämnas i första hand till återvinningscentral eller klubbens miljöstation. 

 

 • Klubbens medlemmar ska hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen som brygg platsen för att inte närmiljön runt båtklubben ska skräpas ner. 

 

 • Tömning av toalettavfall i vattnet är förbjudet från och med 2015. Tömning i hamnen är absolut förbjudet! Använd sugtömning på vår sugstation i Ala om du har septiktank i båten. 

 

 • Skrotbåtar skall forslas bort av ägare. 

 ÅTERVINNINGSSTATIONER I NÄROMRÅDET 

 

SÖDERHAMN 

Alavägen  Ljusne 
Smedsvägen  Ljusne 
ICA Nyplan  Sandarne 
Strandgatan  Stugsund 
Söderala Flöjeln  Söderala 
Cityparkeringen/Busstorget  Söderhamn 
E-center  Söderhamn 
Vallvik Torget  Vallvik 

 

 

ÅTERVINNINGSCENTRAL/DEPONIER 

 

Långtå, Söderhamn 

  

 AVFALLSHANTERINGSPLAN  

 

Uppgifterna har sammanställts inför säsongen 2019 och kommer att revideras senast 2023 

 

 

Hamnens/klubbens namn  Ljusne-Ala Motorbåtsklubb 
Adress 

 

c/o Siv Pettersson Abrahambäckgatan 13D 826 39 Söderhamn 
Hamnens lokalisering om annan än ovan  Ljusne, Lotsvägen /      Nyhamn, Ala 
Uppgiftslämnare, namn, telefon och e-postadress  Hans-Jörgen Alsing 073–0480116 hjalsing@gmail.com 
Person utsedd att genomföra avfallshanteringsplanen, namn, telefon och e-postadress  Hans-Jörgen Alsing 073–0480116 hjalsing@gmail.com 
Person som kan kontaktas rörande den dagliga verksamheten, namn, telefon och e-postadress  Tony Högkvist  070-5578847 tony.hogkvist@gmail.com 
Antal hemmahamnsbåtar           87              /                 53 
Antal gästplatser  Inga 
Gästande båtar per år (uppskattning)  Inga 
Antal vinteruppläggningsplatser  47 i båthus                     /        50 i båthus 25 utomhus 
Hur har uppskattningen skett av årliga mängder av aktuella avfallsslag  Via fakturor samt besiktning/uppskattning 
Framtida förändringar av betydelse för avfallsmottagningen   
Förfarande för samråd med hamnens användare och övriga berörda  Medlemsmöten 
Klubbens/hamnens/uppläggningsplatsens regler anger att följande avfallsslag ska 

tas om hand individuellt av båtägarna 

Hushållssopor om klubbens soptunnor är fulla. Grovsopor och miljöfarliga ämnen samt avfall efter reparations- eller underhållsarbeten.  

 

 

Uppskattade årliga mängder avfall som kommer att tas emot (Nej anges om avfallsslaget inte tas emot) 

 

Avfallsslag  Årsmängd  Typ av anordning  Kapacitet  Hämtas av /
töms till 
 Vanliga sopor (=osorterade/restfraktion)    5000 L    5 Soptunnor     550 L    Kommunen / Deponi Långtå 
 Metallförpackningar    Nej       
 Glasförpackningar    Nej       
 Småbatterier    Nej       
 Mat och komposterbart    Nej       
Toaavfall till utslagsvask    1500 L   Tank   3000L   Sugbil 
 Mjuka plastförpackningar    Nej       
 Hårda plastförpackningar    Nej       
 Pappersförpackningar    Nej       
 Olja    100 L  Dunkar / Fat    100 L  Medlemmar /  Deponi   
 Oljehaltigt avfall (ex förpackning, beg. oljefilter)    40 L  Fat    100 L  Medlemmar /
Deponi 
 Lösningsmedel    40 L  Burkar flaskor    100 L   Medlemmar / Deponi 
Färgrester    50 L  Burkar    100 L   Medlemmar / Deponi 
Startbatterier, bly    10 st.  Pallplats    20st   Medlemmar / Deponi 
El- och elektronik    Nej       
Lysrör    Nej       
Glödlampor    Nej       
Övrigt farligt avfall    Nej       
Tidningar    Nej       

 

  

Hamnens användare informeras om avfallsmottagningen på följande sätt     

Skyltar med beskrivning av förfarandet vid avlämning 

Medlemsmöten 

För att göra avlämningen av avfall från båtarna enkel, har följande åtgärder vidtagits  Soptunnor vid bryggorna. 

Information på anslagstavla 

  

 

Underskrift av behörig firmatecknare 

  

__________________________________________________ 

 

Tony Högkvist